دیدار با آقای مهندس محمدجواد آذری جهرمی وزیر محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دیدار با آقای مهندس محمدجواد آذری جهرمی معاونت محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت

5 اسفند 95 سالن همایش کارخانجات مخابراتی ایران زیمنس