ال ای دی osram

سری OSLON SQUARE شرکت OSRAM


سری OSLON SQUARE در 10 مدل زیر ارائه شده است
OSLON® SQUARE, GW CSSRM1.PC
 OSLON® SQUARE LUW CQAR
 OSLON® SQUARE LD CQAR
 OSLON® SQUARE GW CSSRM1.EC
 OSLON® SQUARE GW CSSRM2.CM
 OSLON® SQUARE GW CSSRM2.EM
 OSLON® SQUARE Flat, KW CSLPM2.PC
 OSLON® SQUARE, GW CSSRM2.PM
 OSLON® SQUARE, GW CSSRM1.BM
 OSLON® SQUARE, GW CSSRM1.CC

مدل OSLON® SQUARE GW CSSRM1.PC
OSLON® SQUARE GW CSSRM1.PC
اطلاعات بیشتر

مدل OSLON® SQUARE LUW CQAR
OSLON® SQUARE LUW CQAR
اطلاعات بیشتر

مدل OSLON® SQUARE LD CQAR
OSLON® SQUARE LD CQAR
اطلاعات بیشتر

مدل OSLON® SQUARE GW CSSRM1.EC
OSLON® SQUARE GW CSSRM1.EC
اطلاعات بیشتر

مدل OSLON® SQUARE GW CSSRM2.CM
OSLON® SQUARE GW CSSRM2.CM
اطلاعات بیشتر

مدل OSLON® SQUARE GW CSSRM2.EM
OSLON® SQUARE GW CSSRM2.EM
اطلاعات بیشتر

مدل OSLON® SQUARE Flat, KW CSLPM2.PC
OSLON® SQUARE Flat, KW CSLPM2.PC
اطلاعات بیشتر

مدل OSLON® SQUARE, GW CSSRM2.PM
OSLON® SQUARE, GW CSSRM2.PMm
اطلاعات بیشتر

مدل OSLON® SQUARE, GW CSSRM1.BM
OSLON® SQUARE, GW CSSRM1.BM
اطلاعات بیشتر

مدل OSLON® SQUARE, GW CSSRM1.CC
OSLON® SQUARE, GW CSSRM1.CC
اطلاعات بیشتر

شرکت توسعه علم و تجربه هفت راز با همکاری دانشگاه علمی کاربردی کما (کارخانجات صنایع مخابراتی ایران) آماده ارائه خدمات تعیین و تایید مشخصات کیفی ال ای دی اظهار شده با دیتاشیت اعلام شده از سوی کارخانه ی سازنده می باشد